Adatkezelési tájékoztató

A jelen Adatkezelési tájékoztató, másnéven Adatvédelmi Szabályzat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. §-a alapján (a továbbiakban: Infotv.) készült.

Az adatkezelő neve és adatai

Greenversum Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8096 Sukoró, Dózsa Gy. u. 3., cégjegyzékszám: Cg. 07-09-031533; adószám: 28825782-2-07), mint a cserkelo.hu üzemeltetője, a továbbiakban: Szolgáltató vagy Adatkezelő.

Az adatkezelés megnevezése

A Szolgáltató kijelenti, hogy honlapon keresztül gyűjtött, illetve az ügyfél által magadott adatokat kizárólag az ügyfél által kért szolgáltatás teljesítéséhez, annak ügyintézéséhez használja fel.

A Szolgáltató kijelenti, hogy a szolgáltatásán keresztül megszerzett adatokat a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli. Szolgáltató kijelenti továbbá, hogy tiszteletben tartja az ügyfelek személyes és bizalmas információit. 

Az ügyfél személyes adatai harmadik félnek nem kerülnek átadásra. Szolgáltatónál végezett adatkezelés összhangban van az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

Az adatkezelés jogalapja

Az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, melynek értelmében az az érintettek önkéntes hozzájárulásával kezelhetők a személyes adatok.

 Az adatkezelés elvei

Az Infotv. 4. §-ának rendelkezései érvényesülnek az adatkezelés során.

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

A kezelt adatok köre

név, aláírás, anyja neve, lakcíme, születési hely, idő, személyi igazolvány száma, telefonszám, e-mail cím.

Az adatkezelés időtartama

Az érintett által önkéntes döntése alapján megadott adatokat az Adatkezelő mindaddig jogosult kezelni, ameddig az érintett ez irányú kifejezett nyilatkozatával az adatkezelést meg nem tiltja. 

A személyes adatok felhasználása addig az időpontig tekinthető folyamatosnak, amíg az adatalany e-mailben, levélben vagy telefonon nem kéri adatainak törlését nyilvántartásból. Az érintett kérésére esetén az adatok 5 napon belül törlésre kerülnek.

Az érintettek jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

Személyes adatai kezeléséről az érintettek tájékoztatást kérhetnek. Az Adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. 

A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@greenversum.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett.

Jogérvényesítési lehetőségek

Az a szolgáltatási igénybe vevő, aki úgy érzi, hogy az Adatkezelő üzemeltetői megsértették személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal (NAIH) segítségét is a 2011. évi CXII. Törvény szabályai szerint. További információ a NAIH honlapján található.

A honlap üzemeltetője, a weboldal bármely részének vagy egészének másolásával, terjesztésével és feldolgozásával kapcsolatos összes jogot fenntartja. A weboldal valamennyi elemének – beleértve a dizájn, a tartalom, a márkanevek és minden egyéb vizuális elem – engedély nélküli terjesztése, továbbítása, másolása illetve további felhasználása tilos! Illetéktelen felhasználás esetén a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján automatikusan eljárást kezdeményezünk!